Notariusz Witold Krawczyk

Kontakt

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Sienkiewicza nr 25/2

tel. 32/ 764-10-23
komórka +48 534 475 538
fax 32/ 764-17-12

notwkrawczyk@gmail.com

NIP: 629-002-03-49
REGON: 270669797

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Czwartek: 10:00 -17:00
Piątek: 9:00 – 15:00

Numer rachunku bankowego kancelarii:
23 1030 0019 0109 8530 0009 0986
(citi handlowy)

Obowiązującą dewizą w mojej kancelarii jest pełne bezpieczeństwo obrotu oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Kancelaria zlokalizowana jest w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Sienkiewicza nr 25/2, na pierwszym piętrze kamienicy (wejście przez bramę jest dobrze oznakowane). Korzystne położenie w centrum miasta zapewnia dogodny dojazd, zarówno samochodem jak i środkami komunikacji miejskiej. Bezpośrednio przed budynkiem jak i w pobliżu znajduje się wiele bezpłatnych miejsc parkingowych. W niewielkiej odległości znajdują się siedziby wielu banków oraz innych instytucji użyteczności publicznej. Kancelaria zapewnia profesjonalną, a jednocześnie szybką obsługę w zakresie wszystkich czynności notarialnych. Bardzo duże znaczenie ma dla nas zapewnienie naszym klientom pełnego bezpieczeństwa obrotu oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Wszystkie informacje uzyskane od klientów, niezbędne do przygotowania aktu notarialnego, notariusz zachowuje w ścisłej tajemnicy.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać bezpośrednio od notariusza Witolda Krawczyka, a także dokonać z nim wszelkich uzgodnień osobiście w lokalu kancelarii, drogą mailową lub telefonicznie. Fachowych informacji udzielają też pracownicy kancelarii (aplikanci, sekretarki) w lokalu kancelarii, drogą mailową, ewentualnie telefonicznie.

Ważne informacje:

 • istnieje możliwość ustalenia terminu sporządzenia aktu notarialnego poza godzinami pracy kancelarii i w soboty oraz dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią (w uzasadnionych przypadkach, np. choroba) – po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem,
 • wymagamy tylko niezbędnych dokumentów,
 • wszelkie porady prawne w zakresie czynności notarialnych mają na względzie dobro naszych klientów i są bezpłatne.

Notariusz

Szanowni Państwo, Kancelarię Notarialną prowadzę nieprzerwanie od 1999 roku.
Wcześniej pełniłem przez wiele lat funkcję sędziego w sądzie cywilnym, a następnie
wykonywałem zawód radcy prawnego, prowadząc własną kancelarię i specjalizując się w
sprawach cywilnych i gospodarczych, co obecnie daje mi bardzo duże doświadczenie
zawodowe, szeroką wiedzę z zakresu stosowania różnych dziedzin prawa w praktyce i tym
samym gwarantuje klientom maksymalne bezpieczeństwo zawieranych w mojej kancelarii
transakcji.

Witold Krawczyk

Czynności notarialne

Kancelaria prowadzona przez notariusza Witolda Krawczyka świadczy usługi notarialne na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych przewidzianych w tej ustawie, ponieważ wymagają one dla swej ważności formy notarialnej, a ponadto na życzenie stron może również dokonywać wszelkich innych czynności prawnych w formie notarialnej, czyli w formie aktu notarialnego lub protokołu notarialnego, mając na uwadze, że dokonanie czynności prawnej w formie notarialnej lepiej i bardziej kompleksowo zabezpiecza prawa i interesy stron.

Dokonanie każdej czynności notarialnej warto, i moim zdaniem, należy poprzedzić zasięgnięciem w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, która będzie najkorzystniejsza dla klienta, zarówno pod względem skutków prawnych jak i, co bardzo ważne, skutków podatkowych oraz celem uzyskania informacji dotyczących wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością notarialną.

Dokonać wszelkich uzgodnień z notariuszem Witoldem Krawczykiem oraz uzyskać wszystkie konieczne informacje od notariusza lub od osób przez niego zatrudnionych, można osobiście w lokalu kancelarii lub drogą mailową, ewentualnie telefonicznie.

Notariusz po uprzednim zgromadzeniu dokumentów, uzgodnieniu ze stronami terminu oraz po przygotowaniu treści aktu notarialnego dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza umowy i oświadczenia stron w formie aktu notarialnego lub protokołu notarialnego
 2. sporządza poświadczenia dokumentów i podpisów
 3. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 4. sporządza protokoły
 5. sporządza protesty weksli i czeków
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 8. wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów.

Dokumenty i Opłaty

1. W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:

 • w przypadku osoby fizycznej – dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę stałego pobytu),
 • jeżeli osoba działa jako pełnomocnik powinna ponadto posiadać wypis aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo,
 • w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz tekst jednolity umowy spółki.

2. Spis podstawowych dokumentów

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiam Państwu spis podstawowych dokumentów, które będzie trzeba dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem najbardziej typowych umów, przy czym wskazane poniżej dokumenty są podstawą do sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych dokumentów nie wymienionych poniżej.

Każda umowa jest trochę inna i być może nie wszystkie podane niżej dokumenty będą wymagane. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji w obecności notariusza Witolda Krawczyka lub pracownika Kancelarii.

W każdej sprawie można kontaktować się osobiście lub drogą mailową (notwkrawczyk@gmail.com) ewentualnie telefonicznie (tel. 32/ 764-10-23, komórka 534 475 538)

Notariusz lub pracownik Kancelarii sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności. W dniu sporządzenia aktu notarialnego wszystkie wcześniej zweryfikowane dokumenty powinny być przedłożone w oryginale.

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
Dane osobowe stron transakcji: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, pesel, adres miejsca zamieszkania z kodem pocztowym.
Podstawa nabycia nieruchomości: wypis aktu notarialnego, na podstawie którego została nabyta nieruchomość, a obejmującego najczęściej: umowę sprzedaży, umowę darowizny; prawomocne postanowienie Sądu – np. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności; akt poświadczenia dziedziczenia; Akt Własności Ziemi; decyzja administracyjna lub inne.
Numer księgi wieczystej (o ile nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą) lub odpis ze zbioru dokumentów (w przypadku gdy dla nieruchomości urządzony jest zbiór dokumentów, a nie jest założona księga wieczysta). Numer księgi wieczystej można ustalić np. z zawiadomienia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o założeniu księgi wieczystej lub osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych odpowiednim ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Dąbrowie Górniczej: Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ulica Graniczna 21, godziny urzędowania: pon. 7.30 – 18.00, wt.- pt. 7.30 – 15.30).
Wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości. Dokument można uzyskać w Starostwie Powiatowym albo w Urzędzie Gminy (Miasta) Wydziale Geodezji i Kartografii właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii, adres: ulica Graniczna 21 godziny urzędowania: pon., czw. 7.30 – 17.00, wt., śr., pt. 7.30 – 15.30).
Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla celów wieczystoksięgowych z adnotacją, że „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” – Jeżeli działka lub działki będą odłączane z dotychczasowej księgi wieczystej. Dokument można uzyskać w Starostwie Powiatowym albo w Urzędzie Gminy (Miasta) Wydziale Geodezji i Kartografii właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii, adres: ulica Graniczna 21, godziny urzędowania: pon., czw. 7.30 – 17.00, wt., śr., pt. 7.30 – 15.30).
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu. Dokument można uzyskać w Urzędzie Gminy (Miasta) Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego (w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski Wydział Urbanistyki i Architektury, adres: ulica Graniczna 21, godziny urzędowania: pon., czw. 7.30 – 17.00, wt., śr., pt. 7.30 – 15.30).
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta (o ile decyzja taka została wydana). Dokument można uzyskać Urzędzie Gminy (Miasta) właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Dąbrowie Górniczej: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej, Urząd Miejski, adres: ulica Graniczna 21, godziny urzędowania: pon., czw. 7.30 – 17.00, wt., śr., pt. 7.30 – 15.30).
W przypadku sprzedaży działki powstałej w wyniku podziału (a podział nie został ujawniony w księdze wieczystej):

 1. Ostateczną decyzję Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) zatwierdzającą podział działek.
 2. Wykaz zmian danych ewidencyjnych, sporządzony przez uprawnionego geodetę.
 3. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla nowopowstałych działek) wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.
 1. Dokument można uzyskać Urzędzie Gminy (Miasta) właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Dąbrowie Górniczej: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej, Urząd Miejski, adres: ulica Graniczna 21, godziny urzędowania: pon., czw. 7.30 – 17.00, wt., śr., pt. 7.30 – 15.30).
 2. Uprawniony geodeta
W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub w wyniku darowizny potrzebne będzie zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zezwalające na rozporządzenie majątkiem nabytym na podstawie wyżej wskazanych tytułów, stwierdzające, że podatek został uregulowany, nie należy się lub się przedawnił, przy czym jeżeli nieruchomość została nabyta w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności takie zaświadczenie będzie niezbędne tylko w przypadku gdy nieruchomość została nabyta po 31.12.2006 r. Dokument można uzyskać w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Dąbrowie Górniczej: Urząd Skarbowy, adres: ulica Zygmunta Krasińskiego 33A, godziny urzędowania: pon. 7.00 – 18.00, wt.- pt. 7.00 – 15.00).
W przypadku gdy nabycie nieruchomości jest finansowane z kredytu bankowego. Umowa kredytowa oraz zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu wraz z pełnomocnictwami osób wystawiającymi dokument w imieniu banku (w przypadku ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym przy okazji zawieranej umowy kupna-sprzedaży) – w sytuacji, gdy kupujący zaciąga kredyt na zakup nieruchomości.


Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

 

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
Dane osobowe stron transakcji: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego, pesel, adres miejsca zamieszkania z kodem pocztowym. Ponadto ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Szczegółowe ustalenia dotyczące zawieranej umowy: cena zakupu, sposób i termin płatności, data wydania lokalu stronie kupującej.
Numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej – na podstawie numeru księgi wieczystej notariusz ma możliwość sprawdzenia
aktualnego stanu księgi wieczystej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w przeglądarce ksiąg wieczystych.
Dla lokali położonych na terenie Dąbrowy Górniczej i Sławkowa – Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych
w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 23, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30
Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, na podstawie którego sprzedający nabyli własność lokalu (np. umowa sprzedaży, darowizny) lub w przypadku, gdy nabycie własności nastąpiło w drodze dziedziczenia – odpis prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź Akt Poświadczenia Dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
W przypadku nabycia lokalu w drodze spadku, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub w wyniku darowizny potrzebne będzie zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zezwalające na rozporządzenie majątkiem nabytym na podstawie wyżej wskazanych tytułów, stwierdzające, że podatek został uregulowany, nie należy się lub się przedawnił, przy czym jeżeli lokal został nabyty w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności takie zaświadczenie będzie niezbędne tylko w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta po 31.12.2006 r. Dla lokali położonych na terenie Dąbrowy Górniczej i Sławkowa – Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, ul. Krasińskiego 33a, godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 18:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00
Umowa kredytowa oraz zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu wraz z pełnomocnictwami osób wystawiającymi dokument w imieniu banku (w przypadku ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym przy okazji zawieranej umowy kupna-sprzedaży) – w sytuacji, gdy kupujący zaciąga kredyt na zakup lokalu.
Dodatkowo, na życzenie strony kupującej:

 1. Zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej o braku zaległości czynszowych.
 2. Zaświadczenie Urzędu Miejskiego Wydziału Spraw Obywatelskich stwierdzające brak osób zameldowanych w danym lokalu mieszkalnym.
 1. Dla lokali położonych na terenie Dąbrowy Górniczej i Sławkowa – Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Graniczna 21, godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek 7.30 – 17.00, wtorek, środa, piątek 7.30 – 15.30.


Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

 

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
Dane osobowe stron transakcji: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego, pesel, adres miejsca zamieszkania z kodem pocztowym.
Szczegółowe ustalenia dotyczące umowy, która ma być zawarta: cena zakupu, sposób i termin płatności, data wydania lokalu stronie kupującej.
Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub postanowienie Sądu.
Numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona, lub odpis księgi wieczystej – na podstawie numeru księgi wieczystej notariusz ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu księgi wieczystej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w przeglądarce ksiąg wieczystych. Dla lokali położonych na terenie Dąbrowy Górniczej i Sławkowa – Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 23, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30.
Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługiwaniu prawa do lokalu oraz o braku zaległości czynszowych, a także czy spółdzielnia posiada uregulowany stan prawny gruntów, na których usytuowany jest budynek.
W przypadku nabycia prawa w drodze spadku lub w wyniku darowizny potrzebne będzie zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zezwalające na rozporządzenie majątkiem objętym spadkiem lub darowizną (dotyczy tylko darowizn dokonanych po 31.12.2006r.), zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn. Dla lokali położonych na terenie Dąbrowy Górniczej i Sławkowa – Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, ul. Krasińskiego 33a, godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 18:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00.


Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

 

Testament, zrzeczenie się dziedziczenia

Nazwa dokumentu
Dane osobowe spadkodawców.
Dane osobowe spadkobierców.

Zapis windykacyjny

Nazwa dokumentu
Dane osobowe spadkodawców.
Dane osobowe spadkobierców.
Jeżeli zapis obejmuje nieruchomość, udział w nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które mają założoną księgę wieczystą, to również numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Nazwa dokumentu
Dane osobowe.
Odpis aktu zgonu.
Imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania i stopień pokrewieństwa pozostałych spadkobierców zmarłego.

Poświadczenie dziedziczenia

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
dane osobowe spadkobierców.
odpis aktu zgonu spadkodawcy.
PESEL spadkodawcy.
Odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stopień pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami. Dokumenty te można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie Górniczej, ulica Graniczna 21, I piętro, pokój 121, godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7:30 – 17:00, wtorek, środa piątek 7:30-15:30, tel. (32) 295 67 27, 295 68 50.
Wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty.
Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, udział w nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które mają założoną księgę wieczystą, to również numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym.


Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

 

Umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność)

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
Dane osobowe małżonków.
Odpis skrócony aktu małżeństwa.
Należy też podać informację, czy małżonkowie posiadają we wspólności ustawowej małżeńskiej, nieruchomości, dla których jest prowadzona księga wieczysta. Dokument można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie Górniczej, ulica Graniczna 21, I piętro, pokój 121, godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7:30 – 17:00, wtorek, środa piątek 7:30-15:30, tel. (32) 295 67 27, 295 68 50

Umowa majątkowa małżeńska (rozszerzenie wspólności ustawowej)

Nazwa dokumentu
Dane osobowe małżonków.
Odpis skrócony aktu małżeństwa.
Dokumenty dotyczące własności nieruchomości bądź lokalu – w zależności od przedmiotu czynności notarialnej, patrz powyżej zakładka o zbyciu lokalu lub innej nieruchomości.

Podział majątku wspólnego

Nazwa dokumentu
Dane osobowe.
Akt notarialny ustanawiający rozdzielność majątkową, wyrok rozwodowy lub orzeczenie separacji.
Dokumenty dotyczące nieruchomości bądź lokalu – w zależności od przedmiotu czynności notarialnej, patrz powyżej zakładka o zbyciu lokalu lub innej nieruchomości.


Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

 

Nazwa dokumentu
Dane osobowe najemców.
Sporządzona i podpisana wcześniej umowa najmu okazjonalnego.
Numer księgi wieczystej prowadzonej dla danego lokalu.


Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

 

Dokumenty i dane osobowe w celu przygotowania Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy Spółek:

Nazwa dokumentu
Odpis aktualny KRS.
Tekst jednolity umowy Spółki/Statutu.
Określenie trybu zwołania Zgromadzenia – ewentualnie treść zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Lista Wspólników/Akcjonariuszy.
Proponowany porządek obrad.
Treść projektów podejmowanych Uchwał
Imię i nazwisko osoby otwierającej Zgromadzenie.
Imię, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego, pesel i adres zamieszkania Przewodniczącego Zgromadzenia.


Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

 

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z notariuszem Witoldem Krawczykiem, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracownikami kancelarii (aplikanci, sekretarki) w lokalu kancelarii, drogą mailową, ewentualnie telefonicznie.

Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn jest zobowiązany, przy dokonywaniu czynności notarialnych do obliczenia i pobrania takiego podatku od stron czynności, zobowiązanych do jego zapłaty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych najczęściej wynosi 2% wartości rynkowej rzeczy (umowy sprzedaży, zamiany, dożywocia). Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% wartości wkładów do spółki osobowej albo wartości kapitału zakładowego przy spółkach kapitałowych. Podatek od ustanowienia hipoteki wynosi 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności, a przy wierzytelnościach o wysokości nieustalonej wynosi stałą kwotę 19,00 zł.

Pobrane podatki notariusz odprowadza do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli czynność notarialna jest połączona ze złożeniem wniosku do sądu wieczystoksięgowego w celu dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej, notariusz jest zobowiązany do obliczenia i pobrania należnych od wniosku opłat sądowych. Opłata sądowa od wpisu własności nieruchomości lub służebności najczęściej wynosi 200,00 zł, a przy wpisie udziału w prawie własności opłata ta jest proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100,00 zł. Opłata za założenie księgi wieczystej łącznie z wpisem własności najczęściej wynosi 260,00 zł.

Pobrane opłaty notariusz odprowadza do właściwego sądu wieczystoksięgowego.

Za wykonywane czynności notarialne notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie to jest każdorazowo ustalane ze stronami czynności notarialnej.

Udogodnienia

parking na mapie

PARKING

Samochód można zaparkować bezpośrednio przed budynkiem kancelarii, na wydzielonych w tym celu bezpłatnych miejscach parkingowych. Ponadto naprzeciw budynku kancelarii, w odległości około 30 metrów, znajduje się duży bezpłatny plac parkingowy, na którym zawsze są wolne miejsca.

Wi-Fi dla klientów

WI-FI

W lokalu kancelarii można korzystać z bezpłatnego dostępu do sieci WI-FI dzięki czemu w trakcie dokonywanej w kancelarii czynności notarialnej, np. umowy sprzedaży, można jednocześnie dokonać zapłaty w drodze przelewu bankowego.

kancelaria przystosowana do inwalidów

NIEPEŁNOSPRAWNI

Szerokie drzwi z bramy na klatkę i do kancelarii oraz szerokie i stosunkowo niskie schody umożliwiają bezpieczne dojście do lokalu kancelarii osobom niepełnosprawnym.

Dojazd

PARKING

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Korzystne położenie w centrum miasta jakie ma notariusz Dąbrowa Górnicza, zapewnia dogodny dojazd, zarówno samochodem jak i środkami komunikacji miejskiej (np. autobusami linii nr:18, 27, 28, 55, 116; tramwajami linii nr: 21, 22, 28). Bezpośrednio przed budynkiem, jak i w pobliżu, znajduje się wiele bezpłatnych miejsc parkingowych.